سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنگره ملی علوم انسانی

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

باقر غباری بناب – استادیار دانشگاه تهران، دانشکده روا نشناسی و علوم تربیتی

چکیده:

علوم روانشناختی به عنوان یکی از شاخه های اصلی علوم انسانی در صورتی می تواند کارآیی خود را نشان دهد که بتواند با نظریه های فرهنگی و بومی به سوالات اساسی در رابطه با مسائل روانی مردم کشورمان پاسخ گوید و در رشد و ارتقای فرهنگی، معنوی و روانی مردم این مرزو بوم کارا و موثر باشد . مسائل روانشناختی مردم جدا از مسا ئل فرهنگی، وضعیت اقتصادی سیاسی، باورهای مذهبی آنان نمی تواند، مطالعه شود . متاسفانه با وجود اینکه از تأسیس رشته های روانشناسی و علوم وابسته در دانشگا ه های ایران سالیان زیادی می گذرد، این رشته هنوز نتوانسته است کارایی خود را در حل مشکلات و معضلات فردی، اجتماعی، در کشورمان به نحو موثر نشان دهد . این امر ناشی از پیروی کورکورانه از تئوریها، الگوها و مدل های غربی در کشورمان بوده است.عطف به پیشینه غنی کشورمان در عرفان و آموزه های وحیانی استخراج اصول نظری و کاربردهای عملی نظریه های روانشناختی از فرهنگ اص یل اسلامی ضروری به نظر می رسد .این امر فقط زمانی امکان پذیر است که چالشهای زیر را در مسائل نظری و متدولوژیکی، یک اندیشمند اصیل و یک روانشناس بومی در نظر بگیرد.