سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود قدسیان – دانشیار بخش عمران ، دانشکده فنی و مهندسی ، دانشگاه تربیت مدرس
امیراحمد دهقانی – دانشجوی دکترای عمران (گرایش هیدرولیک) دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

جهت تنظیم میزان جریان ورودی از کانال انتقال اصلی به کانال فرعی از دریچ ههای کشویی جانبی م یتوان استفاده کرد. تعیین ارتباط بین دبی عبوری از زیر دریچه و پارامترهای اثرگذار بر آن یکی از مسائل مهم و مورد توجه مهندسان هیدرولیک م یباشد؛ زیرا اگر این ارتباط بخوبی برآورد شود، از این سازه م یتوان به عنوان ابزار انداز هگیری دبی جریان در کانالهای انتقال استفاده نمود. از پارامترهای اثرگذار بر دبی جریان می توان به ارتفاع آب در بالادست و پایی ندست دریچه، میزان بازشدگی دریچه، نوع جریان عبوری از زیر دریچه (جریان آزاد و مستغرق) و عدد فرود بالادست اشاره نمود. در این مقاله، با استفاده از اطلاعات آزمایشگاهی و بکارگیری فرمول عمومی دریچ ه ها، ابتدا پارامترهای بدون بعد اثرگذار بر ضریب دبی جریان تعیین م یشود؛ سپس، روابطی جهت تعیین ضریب دبی جریان دریچ ههای کشویی جانبی برای دو حالت جریان آزاد و مستغرق ارائه می شود