سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

غلامرضا آقاجانی – کارشناس ارشد مکانیک، دفتر مهندسی و نظارت ناوگان

چکیده:

فرآیندهای رخداده در لایه سطحی جامدات در حالت اصطکاکی به روش (movable cellular automata) زM.C.A. شبیه سازی شده است. این مدل مقادیری را برای تغییر شکل الاستیک و پلاستیک و همینطور جدا شدن و جوش خوردن ذرات ساییده شده در نظر می گیرد. نشان داده شده است که حرکت نسبی جامدات، افزایشی را در لایه درهم سطح اصطکاک بوجود می آورد که سبب رخ دادن فرآیندهای قوی ترکیب مکانیکی می گردد. ما ضریب اصطکاک را در طی یک فرآیند غیر الاستیک در لایه درهم به صورت تابعی از پارامترهای جنس (تنش تسلیم، تنش گسیختگی، مدول الاستیک،ویسکوزیته، دانسیته) و پارامترهای بار (سرعت لغزشی و فشار نرمال) بررسی نموده ایم. شبیه سازی های عددی نشان می دهند که ضریب اصطکاک تنها به دو ترکیب بی بعد از پارامترهای ذکر شده وابسته است. شرایط بارگذاری و در حقیقت وضعیت تماس چرخ و ریل تجزیه و تحلیل شده و ضریب اصطکاک به صورت تابعی از دما محاسبه گردیده است.