سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عبدالرضا کبیری سامانی – عضو هیات علمی دانشگاه های صنعتی اصفهان و شهرکرد

چکیده:

جریانهای دوفازی آب و هوا در مسائل مختلف و سازه های گوناگون اعم از فرایندهای شیمیایی، تولید انرژی، سیستمهای انتقال آب، صنعت نفت و خطوط لولۀ دریایی برای انتقال نفت اتفاق می افتند. درسازه های هیدرولیکی، اندرکنشی آب و هوا و تشکیل جریان دوفازی در موارد مختلف رخ می دهد موضوع مهم و قآبل توجه در جریانهای دوفازی طبیعت نوسانی و وآبسته به زمان این نوع جریانها است که بسته به رژیم جریان و مشخصات نوسانی جریان تغییر می نماید. دراین مقاله به بررسی تغییرات فشار و افت آن در طول مجاری تحت فشار در شرایط وقوع جریان دوفازی پرداخته شده است طبق بررسیها مهمترین اعداد بدون بعد مؤثر بر تغییرات ضریب افت اصطکاک در جریانهای دوفازی رینولدز، فرود، وبر، غلظت هوا در جریان دوفازی و ضریب زبری جریان می باشند. بررسیها نشان می دهد که در جریانهای آشفتۀ دوفازی نقش عدد فرود از دیگر اعداد بیشتر است . در ضمن برای اعداد رینولدز بیشتر از ۲۰۰۰۰ ضریب افت اصطکاکی جریان دوفازی به عدد رینولدز وآبسته نیست.