سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید رسولی – دانشجوی دکتری مهندسی انرژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات،
محمدرضا گلریز – دانشیار گروه مهندسی انرژی، دانشگاه یومئو، سوئد
علی اصغر حمیدی – دانشیار دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تهران

چکیده:

یک ساختار دوفازی شامل جریانی از ذرات خوشه ای شکل و نیز جریان رقیقی از سوسپانسیون (ذرات جامد و گاز) در مجاور سطح انتقال حرارت جهت مدل سازی ضریب انتقال حرارت تابشی در نظر گرفته شده است. توزیع شدت تابشی به صورت یک بعدی و ایزوتروپیک در دو جهت مخالف یکدیگر در امتداد عمود بر سطح انتقال حرارت (دیوارة بستر) فرض شده است. توزیع دما و نیز توزیع غلظت ذرات جامد در لایه مرزی مجاور دیواره بستر در مدل لحاظ شده است. با استفاده از مدل فوق اثر پارامترهای مؤثر در ضریب انتقال حرارت تابشی بررسی شده است. مدل معرفی شده با نتایج آزمایشگاهی ارائه شده توسط سایر محققان سازگاری مناسبی دارد.