سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی زلزله (یادواره فاجعه بم)

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

موسی محمودی صاحبی – استادیار مرکز آموزش عالی فنی امام محمدباقر (ع) ساری و مدیر گروه سازه مه

چکیده:

در طراحی لرزه ای سازه ها در برابر زلزله های شدید، تخمین ماکزیمم تغییر مکان جانبی سازه ها حائز اهمیت بسیاری می باشد آئین نامه های لرزه ای ، ماکزیمم تغییر مکان سازه ها را با ضریب تغییر مکان الاستیک سازه ها که از تحلیل الاستیک آنها بدست می آید در عددی بزرگتر از یک تعیین می نمایند این عدد ضریب بزرگنمایی تغییر مکان (DAF) نام دارد. این ضریب به عوامل متعددی بستگی دارد که مهمترین آنها ضریب رفتار (FRF) است. هدف اصلی این مقاله ارزیابی نسبت واقعی DAF/FRFو مقاسه آن با مقادیر پیشنهادی آئین نامه ۲۸۰۰می باشد. در تحقیقات نشان داده شده است که نسبت DAF/FRF معادل نسبت ضریب شکل پذیری (μ) به ضریب رفتار ناشی از شکل پذیری (Rμ)می باشد بنابراین به جای ارزیابی نسبت DAF/FRF می توان μ/Rμرا ارزیابی نمود. نتایج نشان می دهد که نسبت DAF/FRF که بر اساس این تحقیق بدست می آید با مقدار پیشنهادی آئین نامه۲۸۰۰ بسیار متفوات بوده و بهتر است این نسبت اصلاح گردد.