سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کامبیز بخشنده – کارشناس ارشد مکانیک، عضو هیأت علمی ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شیراز
فرهاد رحیمی – کارشناس ارشد هوا دریا، پژوهشکده هوا دریا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شی
ایرج رجبی – کارشناس ارشد مکانیک، عضو هیأت علمی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شیراز

چکیده:

در این مقاله ضریب تمرکز تنش یک صفحه سورا خدار با ابعاد محدود مورد بررسی قرار گرفته است. به همین منظور در ابتدا ضریب تمرکز تنش در صفحات با عرض محدود و طول زیاد با استفاده از روابط تحلیلی استخراج و سپس با نتایج حاصله از داد ههای اجزاءمحدود مقایسه می گردد. با تایید دقت روش اجزاء محدود ضریب تمرکز تنش در صفحات سورا خدار با طول کوتاه بررسی می شود. این بررسی نشان می دهد که ضریب تمرکز تنش با کاهش طول صفحه افزایش م ییابد. طبق این بررسی ضریب تمرکز تنش در صفحاتی با طول کمتر از یک مقدار مشخص بنام طول انتقال بشدت به نسبت قطر سوراخ به عرض صفحه وابسته است