سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین ریاحی مدوار – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد سازههای آبی، دانشگاه تربیت مدرس
جمال محمدولی سامانی – دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
سیدعلی ایوب زاده – استادیار گروه سازههای آبی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این تحقیق ضریب دبی جریان همزمان درون و روگذر غیرمستغرق در سدهای تاخیر ی پاره سـنگی بـصورت آزمایشگاهی بررسی شده است . شیب وجوه سراب و پایاب سد، اندازه مصالح بدنه، بار آبـی بالادسـت، عمـق جریان پائین دست و طول بعنوان عوامل مو ثر مورد توجه قرار گرفته و اثر هرکدام از این عوامل بر ضریب دبی با استفاده از مدل فیزیکی بررسی شده است . در مجموع ۲۴۰ آزمایش انجام و در نهایـت بـا توجـه بـه تحلیـل ابعادی و روش همبستگ ی چندمتغیره غیر خطی، رابطه ای برای برآورد ضـریب شـدت جریـان همزمـان درون و روگذر غیرمستغرق در سدهای تاخیری پارهسنگی بعنوان تابعی از پارامترهای بدون بعد موثر، ارائه شد .