سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد علی شاهرخ نیا – استادیار پژوهشی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاور
محمود جوان – دانشیار دانشگاه شیراز

چکیده:

شبکه آبیاری و زهکشی درودزن دارای عملکرد پایینی در توزیع آب می باشد. این تحقیق به منظور بررسی تاثیر به کار بردن ضریب دبی توصیه شده توسط طراحان شبکه بر توزیع آب و مقایسه آن با مقادیر دقیقتر انجام گرفت. برای انجام این تحقیق، جریان آب در یکی از فصول آبیاری و در قسمتی از شبکه، توسط نرم افزار هک -راس و پس از واسنجی مدل، شبیه سازی گردید. نتایج نشان می دهد که تغییرات دبی دریچه چک ها در این حالت بین ۶ تا ۹۶ درصد و تغییرات دبی آبگیرهای ابتدای کانال های درجه ۳ بین ۰ تا ۶۳ درصد می باشد که قابل توجه می باشد.