سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرشید فیض اله – کارشناس ارشد عمران آب، شرکت مهندسین مشاور یکم
امیراحمد دهقانی – استادیار دانشکده مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و طبیعی گرگان
مسعود قدسیان – استاد ، دانشکده فنی و مهندسی تربیت مدرس گروه عمران آب

چکیده:

جهت تنظیم میزان جریان ورودی از کانال انتقال اصلی به کانال فرعی از دریچه های جانبی می توان استفاده کرد. جهت تخمین دبی عبوری از زیردریچه، نیاز به تعیین ضریب شدت جریان آن است. این ضریب را می توان بصورت تجربی به دست آورد. برای ضریب شدت جریان دریچه جانبی در مسیر مستقیم تا کنون روآبط اندکی از سوی محققین ارائه شده است ؛ اما در قوس ۱۸۰ درجه تاکنون مطالعاتی در این زمینه صورت نگرفته است از پارامترهای اثرگذار بر دبی جریان می توان به ارتفاع آب در بالادست دریچه، عدد فرودست،میزان بازشدگی دریچه و موقعیت دریچه جانبی در قوس ۱۸۰ درجه اشاره نمود. به منظور بررسی پارامترهای موثر بر روی ضریب شدت جران دریچه جانبی در قوس ۱۸۰ درجه آزمایشهایی انجام شد. در این مقاله با ا ستفاده از داده های آزمایشگاهی و بکارگیری فرمول عمومی دریچه ها، آبتدا پارامترهای بدون بعداثرگذار بر ضریب شدت جریان تعیین می شود؛ سپس روآبطی جهت تعیین ضریب شدت جریان دریچه های جانبی، در موقعیت های مختلف قوس ۱۸۰درجه ارائه می شود.