سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حامد صفاری – استادیار بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
رضا رهگذر – استادیار بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدرضا جهانشاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

مفهوم طول موثرتنهاروشمتداولقابل دسترسیجهتطراحیستونها،بدون انجامتحلیلغیر خطی سازه می باشد. مطالعات صورت گرفته جهت تعیین ضریب طول موثر عمدتا مربوط به اعضای با ممان اینرسی ثابتمی باشد.بخش زیادیاز تحقیقات انجام شده بر رویاعضایبا مماناینرسیمتغیر،با استفاده از روشهای تقریبی و روشهای المان محدودصورت گرفته است.دراین مقاله روشی تحلیلی جهت تعیین ضریب طول مؤثر ستونهای قابهای شیبدار یک طبقه یک دهانه که اعضای آنها ممان اینرسیمتغیردارند، ارائه شده است. از آنجاکه این اعضا معمولا ازپروفیل هایIشکل تشکیل شده اند، تغییرات ممان اینرسی آنها درطول عضو بصورت تابعی درجه دو در نظر گرفته شده است. برای رسیدن به معادله مشخصه تعیین بارکمانشی، ابتدا روابط شیب ـ افتبرای اعضا با ممان اینرسی متغییر، توسعه یافته، سپس با نوشتن روابط سازگاری وتعادل،برای دو مود کمانش متقارن، و متقارنمعکوس،معادله مشخصه تعیین باربحرانی بدست آمده است. در نهایت نمودارهایی جهت تعیین ضریب طول مؤثر ستونهای اینگونه قابها ارائه گردیده است.