سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کاظم اسماعیلی – دانشجوی دکترا دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران
منوچهر فتحی مقدم – استاد یار دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران

چکیده:

برآورد دبی جریان در شبکه های انتقال آب و فاضلاب از اهمیت ویژه ای برخ ورداربوده، وسایل مختلفی ازجمله انواع سرریز، دریچه وپارشال فلوم برای اندازه گیری مورد استفاده قرارمی گ یرد.در مواردی که آب انتقالی برای آبیاری همراه با مواد رسوبی یا شناور باشد موجب بروز مشکلاتی در نحوه عملکرد سی ستم های اندازه گیری فوق می شوند . استفاده از سیستم جدیدی تحت عنوان سرریز – دریچه بمقدار زیادی مشکل فوق راکاهش و امکان اندازه گیری را ساده تر و دقیقتر می نماید . سیستم سرریز- دریچه امکان عبورجریان را ازپایین وبالا ی یک مانع افقی در قسمت میانی مجرا بطور همزمان فراهم، مواد قابلرسوب را درپشت دریچه بصورت زیر گذر و مواد شناور را بصورت رو گذر سرریزعبور می دهد. هدف از این تحقیق مدلسازی اثرات هیدرولیک جریان و هندسی مجرا بر ضریب شدت جریان درسیستم سرریز -دریچه می باشد . برای این امر مدلی از این سیستم در انتهای یک لوله به قطر وطول ۲۴۰ و ۸۵۰۰ میلیمتر نصب و جریانهای زیر گذر و رو گذر با نصب مانع با عرض های مختلف اندازه گیری گردید . نتایج نشان می دهد سیستم دریچه – سرریز موجب اصلاح خطوط جریان شده، شرایط جریان را بحالات تئوریک نزدیکتر، و درنتیچه کالیبراسیون ضریب شدت جریان سیستم دریچه – سرریزو تخمین دبی حریان با دقت بیشتری نسبت به سریزهای معمولی انجام میشود.