مقاله ضعف ساختاري دولت – ملت سازي در افغانستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در راهبرد از صفحه ۱۳۳ تا ۱۵۱ منتشر شده است.
نام: ضعف ساختاري دولت – ملت سازي در افغانستان
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افغانستان
مقاله دولت ـ ملت سازي
مقاله دولت حايل و دولت ضعيف ـ ملت ضعيف

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاديان حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ضعف ساختاري دولت در كشور افغانستان در چارچوب روند دولت ـ ملت سازي قابل تامل است و در اين ميان عامل جغرافيا يكي از متغيرهاي مستقل در تشديد ضعف مذكور است.
افغانستان دچار بحران جغرافياي قومي است. نيروهاي شديد گريز از مركز به واسطه شرايط جغرافيايي قومي و تنوع قومي ـ فرهنگي به منازعات مسلحانه با دولت مركزي و يا با يكديگر براي كسب حداكثر قدرت پرداخته اند. فقدان اقتدار داخلي دولت مركزي بر تشديد دامنه منازعات مسلحانه قومي افزوده است. موقعيت جغرافيايي كشور حايل افغانستان نيز موجب تشديد تضعيف ساختار دولت مركزي شده است. در واقع جبرگرايي جغرافيايي وضعيت حايل را به آن كشور ديكته كرده است. در تعريف و گونه شناسي دولت در افغانستان به ويژه به لحاظ عوارض جغرافيايي و قوميت ها «دولت ضعيف ـ ملت ضعيف» نام مي گيرد. نتيجه آن نيز منازعات مسلحانه قومي و فروپاشي سرزمين و حاكميت ملي آن كشور بوده است.