مقاله طبقات طبيعي در واكه هاي زبان فارسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش زبان و ادبيات فارسي از صفحه ۱۱۷ تا ۱۴۴ منتشر شده است.
نام: طبقات طبيعي در واكه هاي زبان فارسي
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طبقه طبيعي
مقاله واج آرايي
مقاله خوشه همخواني
مقاله پايانه
مقاله تشديد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كردزعفرانلوكامبوزيا عاليه
جناب آقای / سرکار خانم: هاديان بهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از نگارش اين مقاله بررسي واکه هاي زبان فارسي و تفاوتهاي واج آرايي آنهاست. بسياري از زبان شناسان معتقدند که واکه هاي زبان فارسي دو دسته اند: گروه اول واکه هاي کشيده /…/ هستند که دو جايگاه زمانمند را به خود اختصاص مي دهند و به لحاظ طول زمان تلفظ و توليد، دو برابر واکه هاي کوتاه هستند. گروه ديگر واکه هاي کوتاه /…/ هستند که يک جايگاه زمانمند را به خود اختصاص مي دهند. اما تفاوت کشش واکه ها در گفتار و نوشتار زبان فارسي محسوس نيست و تنها در تقطيع اوزان اشعار فارسي که داراي افاعيل عروضي هستند از جمله آثار حافظ، سعدي، مولوي، اين نوع کشش مورد توجه قرار مي گيرد و با توجه به کوتاهي و بلندي يا کشيدگي هجا اين تقطيع انجام مي شود. روشي که در اين مقاله اتخاذ شده است، بررسي دو طبقه بودن واکه هاي زبان فارسي به لحاظ واج آرايي (phonotactic) است. در اين مقاله سعي شده است خوشه هاي همخواني که بعد از شش واکه زبان فارسي به کار مي روند در ساخت هاي مختلف بررسي شوند. نتايج به دست آمده از اين تحقيق نشان مي دهد که واکه هاي /…/ يک طبقه طبيعي و واکه هاي /…/ يک طبقه طبيعي ديگر را تشکيل مي دهند.