سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

وهاب یوسف زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
سعید راحتی قوچانی – استادیار گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

حافظه رویدادی یاepisodic شامل خاطرات گذشتهای است که در یک مکان و زمان خاص برای یک فرد روی داده استهدف از این تحقیق تفکیک و طبقهبندی بین دو دسته قدیم و جدید بر اساس الگویOld/New با استفاده از پتانسیل های وابسته بهرخدادERPs)مرتبط با فعالیت حافظهمیباشد. برای این منظور پس از پیش پردازش و استخراج سیگنالERP به روشمتوسط گیری و همچنین استخراج ویژگی های زمانی، از دو ابزار شبکه عصبیElmanو ماشین بردار پشتیبانSVM) برای طبقه بندی استفاده شد. نتایج هر دو طبقه بندی کننده نشان داد که ناحیه پاریتال مغزی درصد تفکیک بالاتری نسبت به نواحی دیگرمغزی به منظور کمی سازی فرایند حافظه رویدادی دارد. همچنین طبقه بندی کنندهSVMنسبت به شبکه عصبیElman درصد بالاتری از تفکیک را نشان داد