مقاله طبقه بندي احساس افراد با استفاده از سيگنال هاي مغزي و محيطي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پردازش علايم و داده ها از صفحه ۳۳ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: طبقه بندي احساس افراد با استفاده از سيگنال هاي مغزي و محيطي
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيستم هاي بازشناخت احساس
مقاله سيگنال مغزي
مقاله سيگنال هاي محيطي
مقاله استخراج ويژگي
مقاله طبقه بندي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خليلي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي محمدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقيقات نشان مي دهد که احساس، يک فرآيند ذهني و متوجه مغز انسان مي باشد و روي فرآيند هاي مهمي چون حافظه، تمرکز، تفکر و تصميم گيري اثر دارد. به همين، دليل مطاله مکانيزم و عملکرد آن مورد توجه محققان علوم شناختي قرار گرفته است. مطالعه احساس از طريق پردازش سيگنال هاي بيولوژيکي، علاوه بر کاربردهاي کلينيکي که در زمينه تشخيص و درمان به موقع ناهنجاري هاي رواني مي تواند داشته باشد، در علوم مبتني بر تعاملات انسان و رايانه نيز نقش مهمي بازي مي کند و باعث پيشرفت هاي زيادي در اين زمينه مي گردد. هدف اصلي در اين تحقيق، طبقه بندي احساس افراد با استفاده از سيگنال هاي مغزي و محيطي است. دادگان مورد استفاده، از مجموعه دادگان eNTERFACE است که در سال ۲۰۰۶ جمع آوري شده، سه حالت احساسي برانگيختگي مثبت، برانگيختگي منفي و حالت آرام يا استراحت را مورد مطالعه قرار داده است. سيگنال مغزي به صورت همزمان با چهار سيگنال محيطي: تنفس، ميزان هدايت پوست، فشار خون و دما از پنج نفر ثبت شده است.
ويژگي هاي مرتبط با حالات مختلف احساسي از سيگنال ها استخراج شده، که در مورد سيگنال هاي محيطي ويژگي هاي حوزه زمان و حوزه فرکانس مورد نظر مي باشد و در مورد سيگنال مغزي، علاوه بر ويژگي هاي حوزه زمان و فرکانس، ويژگي هاي غيرخطي بعد همبستگي، نماي لياپانوف و بعد فرکتال نيز استفاده شده است و در مورد سيگنال هاي مغزي از روش Synchronization Likelihood به منظور انتخاب الکترود استفاده شده است. ساختارهاي چهارطبقه بندي کننده KNN,QDA,LDA,SVM مورد استفاده قرار گرفته است و نتايج سيگنال هاي مغزي و محيطي به صورت جداگانه و نيز در ترکيب با يکديگر مقايسه شده اند. بيشترين ميزان صحت، ۶۳٫۳% در طبقه بندي سيگنال هاي مغزي، ۶۱٫۶۷% در طبقه بندي سيگنال هاي محيطي و ۶۱٫۶۷% در طبقه بندي ترکيب سيگنال هاي مغزي و محيطي، به دست آمده است. نتايج نشان مي دهد که استفاده از سيگنال مغزي نسبت به سيگنال محيطي و نيز ترکيب مغزي و محيطي در ايجاد تمايز بين حالات مختلف احساسي مورد مطالعه، موفق تر است؛ ولي نتايج به دست آمده از ترکيب سيگنال مغزي و محيطي، نتايج مقاوم تري نسبت به تغيير افراد و تغيير روش ها محسوب مي شود.