مقاله طبقه بندي تک ثبت سيگنال هاي ERP به منظور آشکارسازي تحريک هدف که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در پردازش علايم و داده ها از صفحه ۳ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: طبقه بندي تک ثبت سيگنال هاي ERP به منظور آشکارسازي تحريک هدف
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مولفه P300
مقاله انتخاب ويژگي
مقاله الگوريتم ژنتيک
مقاله طبقه بندي کننده تحليل تفکيک خطي
مقاله درخت تصميم
مقاله تبديل موجک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمديان امين
جناب آقای / سرکار خانم: ابوطالبي وحيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين تحقيق، طراحي و ارزيابي يک آشکارساز تحريک هدف، بر اساس تشخيص مولفه شناختي P300 آن ها بوده است. بدين منظور ابتدا آزمايشي مناسب بر اساس الگوي oddball طراحي شد. مولفه شناخي P300 در هنگام مواجه افراد با تحريک هدف در سيگنال مغزي آن ها ظاهر مي شود. سيگنال هاي مغزي از ۲۰ نفر مرد سالم در حين انجام آزمايش طراحي شده، ثبت گرديد. جهت پردازش، چندين روش بر روي دادگان ثبت شده پياده سازي و مورد ارزيابي قرار گرفتند تا بهترين آن ها انتخاب شوند. در بلوک اصلي پردازش که به تحليل هر تک ثبت و تصميم در رابطه با هدف و غير هدف بودن آن تحريک مي پردازد، طبقه بندي کننده هاي مورد بررسي، طبقه بندي کننده تحليل تفکيک خطي و درخت تصميم بودند. پس از استخراج مجموعه ويژگي هايي چون فرکانس بيشينه، فرکانس ميانگين، فرکانس ميانه، ضرايب تبديل موجک گسسته و چندين مشخصه ريخت شناسي، مجموعه بهينه اي از ويژگي ها با استفاده از جستجوي ژنتيک انتخاب شد. دقت نهايي تشخيص تحريک هدف بر اساس روش LOO برابر ۹۵% و نرخ طبقه بندي صحيح تک ثبت هاي P300 دار و بدون P300 در دادگان آموزش و آزمايش به ترتيب ۷۱% و ۷۰% بوده است. اين نتيجه با استفاده از ۱۸ ويژگي انتخابي الگوريتم ژنتيک و طبقه بندي کننده تفکيک پذير خطي به دست آمده است.