مقاله طبقه بندي شايستگي مراتع لار براي زنبورداري با استفاده ازGIS که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در گياه و زيست بوم از صفحه ۹۳ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: طبقه بندي شايستگي مراتع لار براي زنبورداري با استفاده ازGIS
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شايستگي مرتع
مقاله زنبورداري
مقاله لار
مقاله GIS

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جوادي سيداكبر
جناب آقای / سرکار خانم: سلسله ميثم
جناب آقای / سرکار خانم: ارزاني حسين
جناب آقای / سرکار خانم: فولادآملي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تعيين شايستگي مرتع براي اهداف مختلف، براي مديريت اصولي است و ضامن توسعه پايدار مي باشد. در اين تحقيق براي مطالعه شايستگي مرتع براي زنبورداري سه زير مدل عوامل محيطي و فيزيکي، پوشش گياه، آفت ها و دشمنان مورد بررسي قرار گرفتند که اجزاي مدل نهايي را تشکيل مي دهند. در اين تحقيق با استفاده از روش FAO (1991)، در محيط سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي و تهيه نقشه هاي مربوط به شايستگي زنبورداري و تلفيق آنها در قسمتي از حوزه آبخيز سد لار شامل مراتع عسل، آرو، نمک کوثر ارایه شد. در بررسي زير مدل عوامل محيطي، فاکتورهاي دما، رطوبت، باد و عوامل فيزيکي مانند فاصله از منابع آبي، شيب و جاده ها و مسيرها استفاده شد. براي شايستگي پوشش گياهي فاکتور هاي درصد پوشش و ترکيب، طول دوره گلدهي، جذابيت گونه هاي مورد علاقه زنبور عسل مورد مطالعه قرار گرفت. همچنين در بررسي شايستگي آفت ها، امراض و دشمنان، عوامل نوع مبارزه و فاصله از منبع انتشار آلودگي و بيماري مورد ارزيابي قرار گرفتند. نتايج حاصل از مدل نهايي شايستگي نشان داد که ۴۰٫۰۵ درصد منطقه در کلاس شايستگي) S1 بدون محدوديت)، ۹٫۰۸ درصد منطقهS2  (با محدوديت اندک) و ۳۷٫۷۴ درصد) S3 با محدوديت زياد) قرار دارند. مهم ترين عوامل محدود کننده، دما و کاهش درصد پوشش گياهي مورد علاقه زنبور در اثر خشکسالي و از عوامل موثر بر شايستگي حضور، طول دوره گلدهي و جذابيت گونه هاي مورد علاقه زنبور عسل، پراکنش منابع آب، جاده ها و مسيرها و عدم وجود امراض و آفت ها را مي توان اشاره کرد.