مقاله طبقه بندي نيازهاي آموزشي گلخانه داران شهرستان گرمسار از ديدگاه گلخانه داران و کارشناسان کشاورزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهش هاي ترويج و آموزش كشاورزي از صفحه ۳۳ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: طبقه بندي نيازهاي آموزشي گلخانه داران شهرستان گرمسار از ديدگاه گلخانه داران و کارشناسان کشاورزي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نياز آموزشي
مقاله دانش
مقاله بينش
مقاله مهارت
مقاله گلخانه داران
مقاله کارشناسان جهاد کشاورزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صبوري محمدصادق
جناب آقای / سرکار خانم: مينايي اميرحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه با هدف نياز سنجي گلخانه داران منطقه گرمسار و با توجه به رويكرد و الگوهاي نياز سنجي مختلف، مبتني بر رويكرد تشخيصي و الگوي كلاين كه الگوي مشاركتي و مبتني بر مشاركت كليه دستاندار كاران و فراگيران برنامه مي باشد، صورت پذيرفت. نوع تحقيق حاضر كاربري و روش آن پيمايشي و اسنادي بوده و ابزار جمع آوري اطلاعات نيز از طريق فيش، مصاحبه و دو پرسشنامه گلخانه داران و كارشناسان صورت گرفت. جامعه آماري تحقيق شامل ۴۰۰ گلخانه دار منطقه گرمسار است كه از طريق روش نمونه گيري تصادفي ساده و آزمون كوكران تعداد ۹۵ نمونه انتخاب و همچنين گروه دوم يعني كارشناسان از طريق سرشماري و به تعداد ۳۸ نفر مورد بررسي قرار گرفتند. بر اساس اطلاعات به دست آمده گلخانه داران نيازهاي آموزشي خود را در ۵ گروه به نام هاي ارايه كلاس هاي مربوط به نوع هرس بوته ها، آبياري مناسب، مراحل داشت (شامل هوا دهي و تنظيم دما، رطوبت و نور، مبارزه با آفات، بيماري ها و علف هاي هرز)، مراحل كاشت (شامل آماده سازي زمين و جوانه داركردن بذر)، ارايه كلاس هاي مربوط به انبارداري، بسته بندي و بازاريابي، و استفاده از ريزمغذي ها طبقه بندي کردند. کارشناسان اين نياز را در آبياري مناسب، آشنايي با آفات و بيماري ها، علف هاي هرز و ارقام مناسب محصول، مراحل داشت و کنترل بيولوژيک، تغذيه شيميايي، روش هاي کاشت، روش هاي مناسب افزايش کيفيت محصول و فرآيند پس از برداشت، طبقه بندي نمودند.