مقاله طبقه بندي و تحليل خوشه اي جايگاه توسعه و ميزان محروميت کشورهاي اسلامي با استفاده از شاخص توسعه انساني HDI و تکنيک GIS که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در تحقيقات جغرافيايي از صفحه ۷۵ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: طبقه بندي و تحليل خوشه اي جايگاه توسعه و ميزان محروميت کشورهاي اسلامي با استفاده از شاخص توسعه انساني HDI و تکنيک GIS
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص هاي توسعه انساني
مقاله تحليل خوشه اي
مقاله اميد به زندگي
مقاله سواد
مقاله درآمد سرانه
مقاله شاخص محروميت
مقاله سامانه اطلاعات جغرافيايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقوايي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهي علي اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در گزارش عمران ملل متحده پيشنهاد شده است که اندازه گيري توسعه انساني در کشورهاي جهان بر سه عامل اساسي حيات بشري؛ يعني اميد به زندگي، سطح سواد و درآمد سرانه متمرکز شود. زيرا آنها معتقدند: وجود تعداد زيادي عوامل و متغيرها مي تواند به نتيجه گيج کننده اي بينجامد و در نتيجه سياستگذاران را از مسير اصلي منحرف کند. جامعه آماري مورد نظر در اين پژوهش، کشورهاي عضو سازمان کنفرانس اسلامي (۵۶ کشور) هستند که بر اساس اطلاعات آمار رسمي سازمان سيا (CIA)، تجريه و تحليل شدند. روش تحقيق در اين پژوهش، روش کتابخانه اي است و تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از مدل کاربردي (HDI) و نرم افزارهاي کامپيوتري GIS) و (SPSS صورت گرفته است. هدف کلي اين تحقيق، ارزيابي ميزان محروميت و برخورداري کشورهاي اسلامي و ارايه يک طبقه بندي و تحليل خوشه اي، و نمايش ميزان فاصله کشورهاي مختلف اسلامي بر روي نقشه و نمودار است. نتايج کلي حاصل شده ار اين تحقيق بدين صورت است که حدود ۲۹ کشور از کشورهاي اسلامي، يا محرومند يا بسيار محروم. علاوه بر آن اختلاف بين محرومترين کشور اسلامي، با توسعه يافته ترين نسبت ۲۴ برابر را نشان مي دهد.