مقاله طبقه بندي و رتبه بندي توانمندي هاي تخصصي دانش آموختگان مهندسي صنايع كشور با استفاده از تكنيك تحليل سلسله مراتبي AHP که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در نشريه بين المللي مهندسي صنايع و مديريت توليد (فارسي)(نشريه بين المللي علوم مهندسي) از صفحه ۳۹ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: طبقه بندي و رتبه بندي توانمندي هاي تخصصي دانش آموختگان مهندسي صنايع كشور با استفاده از تكنيك تحليل سلسله مراتبي AHP
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهندسي صنايع
مقاله توانمندي تخصصي
مقاله نظريه عمومي سيستم ها
مقاله دانش آموخته
مقاله تحليل سلسله مراتبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تحسيري احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رهبري علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مجموعه آموزشي مهندسي صنايع، در اواخر قرن ۱۹ در پي گسترش نياز به روش ها و ابزارهاي سيستماتيك در تصميم گيري و مديريت بنگاه هاي تجاري و توليدي كه مشخصه هاي اصلي محيط هاي مديريتي در آن زمان سرعت، رقابت، كيفيت و هزينه بود، شكل گرفت. توجه اصل در آموزش و پژوهش مهندس صنايع متاثر از سطح پيچيدگي و اندازه سازمان در بنگاه هايي كه با ابعاد چند مليتي طراحي شده بودند، معطوف به توسعه نگرش سيستمي و فرآيند علمي برا تجزيه وتحليل گزينه هاي ممكن تصميم، و همچنين ارزيابي و انتخاب بهينه آن ها تحت شرايط متفاوت قطعي و احتمالي گردد.
اين ضرورت به طور تدريجي تلفيق متنوعي از علوم رياضيات، آمار و احتمال، علوم مديريت و اقتصاد، مباني مهندسي و علوم سيستم را به عنوان زيرساخت مهندسي صنايع قرار داد و به همين واسطه دروس متنوعي در بسته آموزشي مهندسي صنايع وارد شد. اين مجموعه تاكنون متناسب با تغيرات محيطي مورد اصلاحات مستمري نيز واقع شده است.
هدف اصلي تحقيق حاضر، ارايه يك مدل تلفيقي همگن براي طبقه بندي توانايي هاي دانش آموختگان رشته مهندسي صنايع در بازارهاي كار كشور بر اساس شناخت علمي و سيستماتيك از محتواي آموزشي فعلي اين رشته در دانشگاه هاي كشور مي باشد كه به تبع آن، مطالعه و انجام اصلاحات يكپارچه مورد نياز در محتوا و جهت گيري هاي آموزشي مجموعه متناسب با شرايط فعلي فضاهاي مديريتي و تصميم گيري فراهم گردد.
در اين مقاله ابتدا، با مروري بر سير تحولات و تكامل رشته مهندسي صنايع، محتواي آموزشي اين رشته در مقطع كارشناسي به صورت يك مدل طبقه بندي همگن ارايه شده و سپس بر اساس آن، توانايي هاي تخصصي مورد انتظار از مهندسي صنايع استخراج گرديده است. سطح توانمندي دانش آموخته در هر زمينه تخصصي، در قالب سه مولفه اساسي مدل شامل؛ دانش، بينش و مهارت دانش آموخته، مورد توجه واقع شده است.
مدل ارايه شده، توانمندي اصلي يك مهندس صنايع را نسبت به ساير مهندسان در حوزه كاربرد نگرش سيستمي جهت حل مسايل سازمان كه مشتمل بر توانمندي هاي «تحليل، طراحي و تصميم گيري، برنامه ريزي و كنترل» مي باشد، طبقه بندي نموده است.
سطح اطمينان ساختار و محتواي مدل ارايه شده به استناد نظر خبرگان دانشگاهي كشور در زمينه مهندسي صنايع ۹۵% مي باشد.
بر اين اساس و به كمك يك تحليل سلسله مراتبي نشان داده شده است كه، در حوزه توانمندي هاي تخصصي مهندس صنايع، توانمندي هاي؛ تحليل، طراحي و تصميم گيري از اهميت بيشتري نسبت به توانمندي هاي؛ برنامه ريزي و كنترل برخوردارند.