مقاله طبقه بندي و شناسايي رخساره هاي زمين شناسي با استفاده از داده هاي لرزه نگاري و شبكه هاي عصبي رقابتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهريور ۱۳۸۸ در دانشکده فني دانشگاه تهران از صفحه ۲۸۳ تا ۲۹۶ منتشر شده است.
نام: طبقه بندي و شناسايي رخساره هاي زمين شناسي با استفاده از داده هاي لرزه نگاري و شبكه هاي عصبي رقابتي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شبكه عصبي رقابتي
مقاله تحليل بدون ناظر
مقاله تحليل با ناظر
مقاله تغيير جانبي رخساره
مقاله طبقه بندي رخساره ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهبازي شبنم
جناب آقای / سرکار خانم: جواهريان عبدالرحيم
جناب آقای / سرکار خانم: محمدوخراساني مجتبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسي تغيير رخساره هاي زمين شناسي در مطالعه مخازن هيدروكربوري اهميت به سزايي دارد. بررسي و طبقه بندي بازتاب هاي لرزه اي، روشي توانمند در شناخت و طبقه بندي رخساره هاي زمين شناسي و پيش بيني توزيع رخساره هاي مخزن است. در اين مقاله، روشي مبتني بر شبكه هاي عصبي مصنوعي رقابتي براي شناسايي و طبقه بندي رخساره هاي مخزن از روي داده هاي لرزه نگاري معرفي شده است. اساس اين روش، خصوصيات بازتاب لرزه اي بدون كاربرد نشانگرهاي لرزه اي است. شبكه عصبي رقابتي، بازتاب لرزه اي را در پنجره مشخصي، به عنوان ورودي مي گيرد و بر اساس ميزان انطباق آن با ساير بازتاب ها، آن را در يك گروه قرار مي دهد. اين گروه بندي به دو روش بدون ناظر و با ناظر انجام مي شود. در روش بدون ناظر كه از شبكه عصبي رقابتي خود سازمانده كوهنن استفاده شده است، طبقه بندي بازتاب هاي لرزه اي بر اساس ويژگي ذاتي آنها انجام مي شود و بي نياز از اطلاعات چاه ها است. اين روش براي اكتشاف هاي نواحي جديد به كار مي رود، جايي كه چاه هاي حفاري شده كم است يا وجود ندارد. در روش با ناظر كه از شبكه عصبي رقابتي LVQ استفاده شده است، براي شناسايي از اطلاعات كمكي چاه ها نيز استفاده مي كند. اين روش بيشتر براي توسعه ميادين توليدي مفيد است؛ جايي كه تعداد چاه هاي حفاري شده زياد است. اجراي هر دو شبكه روي داده هاي مصنوعي و نيز روي داده هاي واقعي زون ششم آسماري در ميدان نفتي شادگان، نشان داد كه آنها مي توانند به خوبي توزيع رخساره هاي جانبي مخزن را پيش بيني و نقشه ناهمگني آن را تهيه كنند.