مقاله طبقه بندي پتانسيل هاي وابسته به رخداد مربوط به حافظه در بازشناسي تصاوير جديد و قديم با استفاده از ويژگي هاي زمان – فرکانس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در پردازش علايم و داده ها از صفحه ۱۷ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: طبقه بندي پتانسيل هاي وابسته به رخداد مربوط به حافظه در بازشناسي تصاوير جديد و قديم با استفاده از ويژگي هاي زمان – فرکانس
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پتانسيل هاي وابسته به رخداد
مقاله تبديل موجک گسسته
مقاله آناليز تفکيک خطي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضانيا ساجده
جناب آقای / سرکار خانم: مطيع نصرآبادي علي
جناب آقای / سرکار خانم: ابوطالبي وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: قشوني مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين تحقيق طراحي يک سيستم ارزياب حافظه با استفاده از پتانسيل هاي وابسته به رخداد مغزي است. به اين منظور، از دادگان پتانسيل هاي وابسته به رخداد ثبت شده روي سه کانال Pz، Cz و Fz استفاده شده است که در آن طي آزمايشي از افراد خواسته شده، تصاوير بي معنايي را که در فاز آموزش مشاهده کرده اند، از تصاويري که تاکنون نديده اند تفکيک نمايند. جهت تحقق اين امر، از ويژگي هاي مرتبط با فعاليت حافظه در حوزه زمان – فرکانس استفاده گرديد. ضرايب تبديل موجک گسسته پتانسيل هاي وابسته به رخداد، محاسبه شد و سپس با استفاده از ميانگين، واريانس و انرژي ضرايب برخي باندها، مجموعا ۳۶ ويژگي روي سه کانال به دست آمد. پس از انتخاب ويژگي هاي مناسب روي تک کانال ها و مجموع سه کانال، آناليز تفکيک خطي، جهت به دست آوردن درصد تفکيک دو گروه توسط ويژگي هاي منتخب انجام گرفت. سرانجام با ترکيب ويژگي هاي سه کانال، دادگان دو گروه با درصد درستي ۸۹٫۳% در مرحله آزمون تفکيک شدند.