مقاله طبقه بندي پوششهاي درختي و درختچه اي و ارتباط آنها با برخي ويژگيهاي خاک و شرايط توپوگرافي در جنگلهاي شفارود استان گيلان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در تحقيقات جنگل و صنوبر ايران از صفحه ۴۳۶ تا ۴۴۹ منتشر شده است.
نام: طبقه بندي پوششهاي درختي و درختچه اي و ارتباط آنها با برخي ويژگيهاي خاک و شرايط توپوگرافي در جنگلهاي شفارود استان گيلان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طبقه بندي
مقاله پوششهاي درختي و درختچه اي
مقاله ويژگيهاي خاک
مقاله شرايط توپوگرافي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غروي منجيلي صهبا
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي علي
جناب آقای / سرکار خانم: پوربابايي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: اسپندي فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي تعيين ارتباط ويژگيهاي خاک و شرايط توپوگرافي با گونه هاي درختي و درختچه اي، سه پارسل در سري ۱۶ شفارود استان گيلان انتخاب و نمونه برداري با ۶۰ قطعه نمونه دايره اي ۱۰ آري انجام شد. در هر قطعه نمونه، قطر در ارتفاع برابر سينه درختان و درختچه ها، ارتفاع از سطح دريا، درصد شيب و جهت دامنه تعيين گرديد و در مرکز هر قطعه نمونه، نمونه اي از عمق ۰-۲۰ سانتي متري خاک برداشت شد. با استفاده از اندازه هاي قطر، سطح مقطع برابرسينه براي کليه گونه ها محاسبه و سپس از اين مقادير در روش تحليل دو طرفه گونه هاي شاخص (TWINSPAN) استفاده شد. بر اين اساس ۵ تيپ يا گروه درختي در منطقه تفکيک و سپس تعداد ۶ پروفيل خاک در آنها حفر گرديد. به منظور تعيين ارتباط متقابل ويژگيهاي خاک و شرايط توپوگرافي با تيپ هاي درختي، روشهاي CCA (آناليز تطبيقي متعارفي) و  ANOVA(تجزيه واريانس) و آزمون توکي (Tukey) مورد استفاده قرار گرفتند. بر اساس نتايج حاصل، ارتفاع از سطح دريا، درصد شيب، اسيديته و کلسيم داراي ارتباط معني داري با تيپ هاي درختي منطقه بودند. تيپ هاي توسکا – گردو و آميخته داراي ارتباط معني داري با ارتفاع از سطح دريا، اسيديته و کلسيم خاک بوده و تيپ هاي راش – ون و راش- نمدار، همبستگي زيادي با درصد شيب نشان دادند.