سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین صبوری – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان- مجتمع آموزش عالی گنبد، گروه تولیدات گیاهی
مجید نحوی – عضو هئیت علمی موسسه تحقیقات برنج کشور،
آذرخش ترابی – کارشناس ارشد زراعت
مهناز کاتوزی – کارشناس ارشد زراعت

چکیده:

به منظور طبقه بندی ارقام برنج ایرانی در تنش اسمزی حاصل از سوربیتول از طریق تجزیه خوشه ای و توابع تشخیص خطی فیشر، واکنش اجزای جوانه زنی بذر و خصوصیات مرتبط با جوانه زنی برنج در آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در موسسه تحقیقات برنج کشور در سال ۱۳۸۵ بررسی گردید . بدین منظور بذور ۲۷ رقم برنج در سه تکرار تحت پنج پتانسیل اسمزی صفر (شاهد)، ۲، ۴، ۶ و ۸ دسی زیمنس بر متر قرار گرفتند . تجزیه خوشه ای براساس صفات جوانه زنی و شاخص های مرتبط با جوانه زنی در شرایط عادی، ارقام مورد بررسی را در چهار گروه قرار داد .تجزیه خوشه ای براساس صفات جوانه زنی و شاخص های مرتبط با جوانه زنی در شرایط ۶ و ۸ دسی زیمنس بر متر، ارقام مورد بررسی را به ترتیب در سه گروه (متحمل، متوسط و حساس) و چهار گروه (متحمل، نیمه متحمل، حساس و نیمه حساس) قرار داد. تجزیه تابع تشخیص در کلیه موارد نتایج حاصل از گروه بندی ارقام را تائید نمود. از نتایج حاصل از تجزیه خوشه ای می توان در تهیه جمعیت های مورد نیاز برای برنامه های اصلاحی استفاده نمود.