سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پیمان کبیری – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده کامپیوتر
محسن سریانی – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده کامپیوتر
حامد شهبازی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده کامپیوتر

چکیده:

در این مقاله، سیستمی مبتنی بر قواعد تداعی فازی برای طبقهبندی پیکسلهای یک تصویر چند طیفی ارائه میشود. هدف اصلی در کاوش قواعد تداعی طبقهبند، یافتن الگوهای تکرار شونده در مجموعه تراکنشها و متعاقب آن استخراج قواعدی است که قسمت تالی آن مشخص کننده نوع کلاس است. در این سیستم از ایندکسهای تفاضل نرمال مربوط به میزان سبزینگی، آب و سازه استفاده میشود. به
این صورت که ابتدا بر روی فضای ایندکسها، یکی از الگوریتمهای طبقهبندی بدون ناظر فازی اعمال شده و به ازای هر پیکسل درجه عضویت تعلق آن به هر کلاس تعیین میشود. سپس بر روی هر
ایندکس ، متغیرهای زبانی گوسی تعریف شده و برای هر پیکسل درجه عضویت تعلق آن به متغیرهای زبانی محاسبه میشود. به این ترتیب هر تراکنش در مجموعه تراکنشها شامل اجتماع درجه های عضویت تعلق پیکسل به متغیرهای زبانی و کلاسها است. با تغییر پارامترهای الگوریتم کاوش قواعد تداعیApriori به حوزه فازی، الگوریتمی برایمحاسبه قواعد تداعی طبقهبندی کننده از روی این تراکنشها بدست میآید. این الگوریتم بر روی مجموعه آموزشی اعمال شده و قواعد طبقهبند استخراج شده بوسیله مجموعه آزمایشی اعتبارسنجی میشوند. نتایج آزمایشی نشان میدهند که با تنظیم پارامترهای میزان اطمینان میتوان در زمان معقول به دقتی مناسب رسید.