سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بتول مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه اصفهان
رسول اجل لوئیان – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

چکیده:

مطالعات زمینشناسی مهندسی مسیر تونل ۴ سامانه انتقال آب سد آزاد به دشت روانسر با استفاده از بررسیهای صحرایی، اکتشافات ژئوفیزیکی و آزمونهای آزمایشگاهی انجام شده است . با آگاهی از خصوصیات مهندسی توده سنگ و وضعیت ساختاری منطقه، زونهای ضعیف شناسایی و برای پایدار سازی بطور دقیق مورد مطالعه قرار گرفته است . در ابتدا طبقه بندی Geo- انجام شده است . در ادامه، با معرفی طبقهبندی RMi وGSI , Q , RMR توده سنگهای مسیر تونل با روشهایengineering که مبتنی بر دو پارامتر مقاومت فشاری یک محوره توده سنگ و مدول متناظر آن می باشد، توده سنگهایمسیرمورد مطالعه طبقه بندی شده است . چهار روش برای محاسبه این دو پارامتر وجود دارد که سه روش آن با استفاده از طبقه بندیهای متداول مهندسی سنگ انجام می شود . با توجه به ضعیف بودن توده سنگهای مورد مطالعه بهترین روش جهت محاسبه دو پارامتر مذکور انتخاب و مبنای طبقهبندی Geo-engineering قرار گرفته است . در نهایت پروفیل طولی تونل به همراه ویژگیهای ژئوتکنیکی مقطع مورد مطالعه ارائه شده است