سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محسن شریعت جعفری – عضو هیات علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
جعفر غیومیان – دانشیار مرکز تحقیقات حفاظت حاک و آبخیزداری

چکیده:

ویژگیهای ذاتی واحدهای سنگ شناسی عموما تابع ترکیب کانی شناسی و بافت است که عمده عوامل مؤثر و تعیین کننده در پتانسیل هوازدگی و فرسایش پذیری سازندها می باشند . بررسی حساسیت واحدهای سنگ و خاک به فرسایش در این حوزه بر مبناء ویژگیهای ذاتی سنگ بک ر انجام گرفته است . برای این منظور ضمن بررسی ریخت شناسی، زمین شناسی -چینه شناسی و ویژگیهای مقاومتی واحدهای سنگ و خاک در حوزه درانجیر و ساغند در ایران مرکزی استعداد فرسایش پذیری حوزه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . کل واحدهای سنگ و خاک حوزه در ده رده مقاومتی و حساسیت به فرسایش قرار می گیرند . با توجه به شاخص درصد فراوانی نسبی ردهای مختلف در این حوزه میتوان حوزه کویرهای درانجیر و ساغند را یک حوزه نسبتا متعادل دانست بطوریکه واحدهای فرسایش پذیر و رسوب زا با رده متوسط به پائین نسبت به واحدهای مقاوم با پتانسیل فرس ایش پذیری کم واقع در رده های متوسط به بالا دارای پراکنش سطحی نزدیک به هم میباشند