سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهدی نیکو – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران – سازه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
توران نیکو – کارشناسی ارشد سازمان آب و برق خوزستان
محمد نیکو – کارشناس عمران – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده:

در این مقاله تخریب بستر رودخانه پایین دست یک سازه هیدرولیکی مورد بحث قرار گرفته است. زمانی موضوع اصلی طبقه بندی رسوب رخ می دهد که در طی این فرآیند قرار گیریم. طبقه بندی رسوب با محاسبه به وسیله انتقال رسوب با اندازه کسری با استفاده از فرمول انتقال رسوب که برای رودخانه های Carpathian آزمایش شده به دست آمده است. فرمول AR برای یک مخلوط رسوبی با برخورد مقدار یک احتمال از انسداد در دانه ها فراهم می شود. وجود پوشش زرهی و برداشت آن به وسیله امواج سیل در محاسبه شامل شده است. این روش روی یک مورد از فرسایش بستر رودخانه پایین دست سد Dobcyce روی رودخانه Raba آزمایش شده است. محاسبات برای کانال منشوری ساده شده و برای مقاطع عرضی طبیعی و پروفیل طولی انجام شده اند. نتایج، اهمیت تغییرات مهم طبقه بندی رسوب از منحنی های توزیع رسوب را نمایش می دهند. بنابراین تاثیر طبقه بندی رسوب برای تخریب بستر رودخانه مهم است.