سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید احمدی – مربی هیئت علمی گروه بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی
جواد عدل – مربی هیئت علمی گروه بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی

چکیده:

وقوع حوادث حریق وانفجار در صنایع از دوجنبه انسانی واقتصادی قابل توجه می باشند. هدف از اجرای این پژوهش طبقه بندی بخشهای مختلف کارخانه مورد مطالعه از نظر خطر حریق و انفجار به منظور شناسایی نقاط پرخطر و کم خطر کارخانه و ارائه راه حل های کنترلی جهت کاهش ریسک می باشد.برای این منظور در ابتداء براساس پارمترهای تأثیر گذار بر ریسک حریق وانفجار واحدهای فرایندی مهم انتخاب وسیستم شاخص حریق وانفجار در هریک از آنها اجراء گردید.پس از بررسی شرایط فرایند وبادرنظر گرفتن آیتم های تأثیرگذار برریسک حریق وانفجار فاکتور مواد ، فاکتور خطرات عمومی و فاکتور خطرات خاص برای محاسبه شاخص در هریک از واحدهای فرایندی تعیین شد . سپس بر اساس شاخص محاسبه شده کارخانه تحت مطالعه از نظر کمی وکیفی طبقه بندی گردید