سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین منتظری کردی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی
بیژن وثوقی وحدت – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
سیدمحمد فیروزآبادی – عضوهیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

درسالهای اخیر مطالعات زیادی درمورد سه انقباض اکسنتریک کانستتریک وایزومتریک درسه دامنه حرکتیخارجی میانی و داخلی آرنج با استفاده از سیگنال الکترومایوگرام سطحی SEMG عضله دوسربازویی انجام شده است دربیشتر این پژوهشها از روشهای آماری برای طبقه بندی اطلاعات استفاده شده است دراین تحقیق الگویالکترومایوگرام سطحی ورودی سه انقباض با استفاده از شبکه FMMNN طبقه بندی گردید و از مقدار ۱AV بعنوان ویژگی سیگنال استفاده شد نتایج حاصل از طبقه بندی دوبدوی انقباض ها بدین صورت بود که انقباض کانسنتریک با قدرت تشخیص ۸۹درصد از اکسنتریک تفکیک گردید و نسبت به ایزومتریک دارای قدرت تشخیص ۹۰ درصد می باشد انقباض اکسنتریک از ایزومتریک با قدرت تشخیص ۳۰ درصد قابل تفکیک بود.