سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین روفرشباف – مرکز تحقیقات مخابرات ایران گروه دیتا خ کارگرشمالی
حمیدرضا امین داور – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

چکیده:

دراین مقاله طبقه بنید سیگنالهای QAM درمحیطهای غیرمینیمم فاز درنظرگرفته شده است ابتدا قبل از طبقه بندی با درنظر گرفتن مدل ایستای متناوب سیگنالهای QAM و به کمک آمارگانهای مرتبه دوم سیگنال ورودی توسط یکسان کننده کور اثرات نامطلوب کانال را جبران می کنیم استفاده از آمارگانهای مرتبه دوم تعداد نمونه های لازم برای تخمین کانال را کاهش میدهد با توجه به ساختار یکسان کننده طبقه بندی کننده باید بتواند مستقل از دوران فضای فلکی سمبلهای باند پایه طبقه بندی را انجام دهد دراینجا یک روش جدید برای طبقه بندی سیگنال با ا ستفاده همزمان از اطلاعات فاز و دامنه سیگنال ارایه شده است این روش با محاسبه توابع تعریف شده خودهمبستگی شعاعی و زاویه ای طبقه بندی را انجام میدهد نتایج شبیه سازی نشان میدهد که این روش را به خوبی می توان برای شناسایی فضاهای فلکی دارای چگالی بالا به کاربرد .