سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد علی مرادمند – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر مرکز تحقی
محمد حسن مرادی – استادیار دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فرشاد الماس گنج – استادیار دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر مرکز تحقیقات پ

چکیده:

با توجه به اهمیت روزافزون پردازش سیگنال های شنیداری ، ضرورت طبقه بندی این سیگنالها در مراحل اولیه و قبل از انجام پردازشهای پیشرفته تر ضروری می باشد . با
مشخص شدن نوع سیگنال شنیداری و اینکه آیا سیگنال گفتاری ، موسیقی و یا … است می توان نسبت به نوع پردازش های بعدی که باید روی آن انجام بگیرد تصمیم گیری نمود . در این مقاله یک روش تولید قواعد شرطی فازی برای طبقه بندی دادگان شنیداری به دو طبقه گفتاری و غیر گفتاری ارائه می گردد . بعد از استخراج ویژگیهای زمان کوتاه شامل ترکیب ویژگیهای ادراکی و کپسترال ، تحت هر فریم ، سیستم طبقه بندی کننده فازی برای طولهای مختلف از سیگنال پیاده سازی می گردد ، در طبقه بندی کننده های متداول فازی هر بعد از فضای ویژگی به تعدادی مجموعه فازی با شکل توابع عضویت ثابت تقسیم می شوند ، با توجه به توزیع دادگان می توان با یادگیری توابع عضویت شکل توابع عضویت در هر بعد را تنظیم نمود . برای کاهش بعد دادگان بر اساس معیار آنتروپی اطلاعات فازی، بعدضای دادگان از ۳۲ به ۱۰ کاهش می یابد . در نهایت پس از شکل گیری سیستم طبقه بندی کننده فازی بر روی دادگان تعلیم و یادگیری توابع عضویت بر روی دادگان آزمون ، سیستم نهائی بر روی دادگان آزمون جدید دو طبقه گفتاری و غیر گفتاری
آزمایش و با سایر روشهای آماری مقایسه می گردد.