سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سهیل آبگینه چی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رضا زنجیرانی فراهانی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

تقسیم همزمان سفارش(Order Splitting) بین چندین تامین کننده در هر سیکل زمانی در یک زنجیره تامین، به جای شیوه سنتی سفارش یک دسته بزرگ به یک تامین کننده، رویکردی است که چند سالی است مورد توجه قرار گرفته و مقالات مختلفی در مورد آن نوشته اند . این مقالات را م یتوان در دو مسیر عمده قرار داد. گروهی بحث تقسیم سفارش را از دیدگاه ابزارهای آ ماری مورد بررسی قرار داده اند و برای حالات مختلف ، پارامترهای سیستم از جمله زمانهای تحویل موثر را در حالت تقسیم همزمان سفارش بدست آورده اند و نتایج را با حالت تک منبعی مقایسه کرد هاند. در مقابل
دسته دیگر مطالعات ، بحث اقتصادی تقسیم سفارش را مورد نظر قرار داد هاند و با هدف حداقل کردن هزین ههای سیستم به صرفه بودن یا نبودن تقسیم سفارش را تحت شرایط مختلف بررسی کرده اند. در این مطالعه ما به بررسی مطالعات انجام شده در این حوزه میپردازیم و مقالات انجام شده را دسته بندی و تحلیل می کنیم . و می کوشیم ساختارهای مشترکی در دست هبندی خود برای مقالات در این حوزه از زنجیره تامین بیابیم.