سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا زنجیرانی فراهانی –
مهسا الهی پناه –

چکیده:

رمز بقای سازما ن ها در ارض ای نیازهای مشت ریان است و نگرش SCM نه فقز موجودیت نهایی در ارتباط با مشتری که محصول نها یی را تحویل میدهد، بلکه یک توا لی از تأ مین کنندگان را در ای ن راستا مؤثر م یداند و" یکپارچه سا زی" سازمان های در گیر و " هماهنگ سا زی" ج ریان های مواد، اطلاعات و ما لی را بر ای بهبود رقابت پ ذیری زن جی ره تأ مین مورد بررسی قرار میدهد. فرآیند " تو زیع" جریان موا دی ر ا که یک سازمان با تأ مین کنندگان و مشتریانش دارد، برقرار میسازد. در این مقاله مشخصاتی که در شناسا یی و طبقه بندی مسائل در این دسته از مطالعات کمک می کند، استخراج و معر فی شده و یک سیستم کدگذا ری بر ای آنها طراحی گردیده است تا هر مطالعه ای که در ای ن زمینه صورت گرفت، بتواند در این سیستم کدگذاری شود.