سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

یاسمین رحمانی – دانش آموخته کارشناس ارشدبازرگانی (گرایش بازاریابی )دانشگاه آزاداسلام

چکیده:

هدف ازاین تحقیق بخش بندی بازارشامپوبراساس میزان وفاداری مصرف کنندگان به برندبراساس دیدگاه دوبعدی رفتارونگرش است روش تحقیق براساس هدف کاربردی وبراساس نحوه گردآوری داده ه توصیفی پیمایشی است که به توصیف نظرات مصرف کنندگان شامپودرخصوص مولفه ها وشاخص ها درپرسشنامه می پردازدبرای انتخاب گروه نمونه همه شعبات فروشگاه شهروندباتوجه به پراکندگی جغرافیایی مناسب درسطح شهرتهران انتخاب شدند ابتدا ازروش نمونه گیری طبقه بندی بااختصاص متناسب وباتوجه به فراوانی بازدیدکنندگان هرشعبه نمونه لازم ازهرشعبه مشخص گردیدو سپس بااستفاده ازنمونه گیری تصادفی ساده اعضای نمونه انتخاب شدندکه از۲۴۲ پرسشنامه توزیع شده ۲۳۰عددقابل استفاده بودند.