سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

غلامرضا خانلری – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا
هادی امیرانلو – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

هدف اصلی بکارگیری یک سیستم طبقه بندیاین است که بتوان مشخصه هایی را با استفاده از تکنیک های ساده ارزیابی ، سنجش و دسته بندی کرد، و با بهره گیری از نتایج چنین گروه بندی هایی امکان برآورد ماهیت ذاتی سنگو چگونگی رفتار مهندسی آن را در شرایط مختلف فراهم اورد.
طبقه بندی توده سنگ استخوان بندی اصلی رویه طراحی تجربی را تشکیل داده و در مهندسی سنگ به طور گسترده ای استفاده می شود. از آنجا که رفتار مهندسی توده سنگ به مشخصات سنگ سالم و ناپیوستگی ها و نیز وضعیت آب زیرزمینی بستگی دارد. بدون شک حضور حداقل سه پارامتر زیر به منظور طبقه بندی توده سنگ لازم است. یک پارامتر به عنوان معرف مشخصه های سنگ سالم و یک پارامتر به عنوان ناپیوستگی ها و بالاخره پارامتر سوم شرایط آب زیرزمینی را توصیف می نماید.
در این تحقیق رده بندی ژئومکانیکی (RMR) و شاخص کیفیت توده سنگ (Q) برای پی سنگ سد شهید مدنی بر اساس کارهای صحرایی وبرداشتهای به عمل آمده و مقایسه بین این دو طبقه بندی برای سنگ مورد نظر انجام شده است.