سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید جلیلی – دانشگاه تربیت مدرس، گروه کامپیوتر
محمدرضا کیوان پور –

چکیده:

یکی از مهمترین شاخه های بحث معماری سیستمهای نرم افزاری مسئله تحلیل معماری می باشد. در این مقاله پس از تبیین جایگاه و اهمیت مقوله تحلیل در معماری سیستمهای نرم افزاری رویکردهای متنوع موجود برای تحلیل معماری معرفی می شوند. از آنجا که روشهای مبتنی بر سناریو به عنوان مهمترین و رایج ترین روشهای تحلیل معماری نرم افزار مطرح می باشند و نظر به لزوم تعریف و ایجاد چارچوبی مشخص و دقیق برای مطالعه، شناخت و ارزیابی نظام مند این روشها، در این تحقیق چارچوبی مفید و کارا برای طبقه بندی روشهای مبتنی بر سناریو در تحلیل معماری نرم افزار ارائه می گردد. طبقه بندی پیشنهادی مبتنی بر سه معیار تعریف شده در این مقاله می باشد. این سه معیار، که از درونمایه فنی برجسته ترین روشهای مبتنی بر سناریو در تحلیل معماری نرم افزار اقتباس شده اند، عبارتند از رویکرد مطلوب در گزینش سناریوها، تعداد خصیصه های کیفی تحت پوشش و سطح انتزاع راهکارهای پیشنهادی، این تحقیق در واقع نوعی تلاش در جهت ساماندهی مسئله تحلیل در معماری سیستمهای نرم افزاری به شمار می رود.