سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سهیلا حسنیان – سازمان آب و برق خوزستان ، امورآزمایشگاههای منابع آب وخاک ورسوب
پریوش موبد –
نادر حسینی زارع –
حسن آخوردزاده –

چکیده:

رودخانه کارون و دز در طول زمان توسط آلاینده هـای مختلـف از جملـه ورود فاضـلابهای صنعتی ، شهری ، کشاورزی و سیلابها آلوده شده و کیفیت آن تحت تاثیر این آلاینده ها تغییر می یابد
. لذا به لحاظ اهمیت زیاد بررسی و طبقه بندی کیفیت رودخانه کارون و دز بر اسـاس WQI مطالعـه حاضر صورت گرفت . به همین منظور از تیر ما ه ۱۳۸۴ تا خرداد ۱۳۸۵ رودخانه کارون و دز از لحـاظ پارامترهــای زیــست محیطــی بررســی گردیدنــد . بــرای تجزیــه و تحلیــل داده هــای کیفــی آب در ایستگاههای مختلف از نظام شاخص کیفیت آب استفاده شد . به ایـن منظـور پارامترهـای اکـسیژن محلول ، فکال کلیفرم ، PH ، BOD5 ، نیترات ، فسفات ، درجه حرارت ، کدورت و کـل مـواد جامـد اندازه گیری گردید . سپس عیار مقادیر از منحنی های معیار هر پارامتر اسـتخراج شـد . بـر اسـاس شاخص کیفیت سالانه طبقه بندی کیفیت آب رودخانه انجام می پذیرد . نتایج حاصله تا کنون نشان می دهد در ماههای پر بارش در برخی ایستگاهها آلودگی های میکروبی بعنوان مثال شاخص توتال کلیفرم تا ) NUM/100 ) >110000 بـالا میـرود و باکتریهـای اشریشیا کولی ، کلبسیلا ، پروتئوس و . . . در محدوده مورد بررسی جدا گردیدند