سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
رقیه برزگر – مربی دانشگاه پیام نور واحد بندر دیر،دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شیراز،

چکیده:
هدف از این پژوهش بررسی دیدگاه اسلام در مورد طبیعت انسان و تاثیر آن در سبک و روش زندگی میباشد. لذا درصددپاسخ پرسشهایی از این قبیل هستیم: آیا از دیدگاه اسلام انسان موجودی مثبت است که دارای تمایلات و گرایشهای خوب وعالی طبیعی میباشد و یا اینکه طبیعت انسان منفی است و تمایل به کارهای زشت و پست دارد؟ تاثیر هر یک از این نگرش ها در روش و سبک زندگی انسان چیست؟ روش بکار رفته در این مقاله رویکردی توصیفی – تفسیری است. یافتههای اینبررسی حاکی از آن است که از نظر اسلام انسان موجودی با دو بعد مثبت و منفی است؛ یعنی انسان از نظر آفرینش مجموعه-ای از حیوانیت و انسانیت است که هم دارای تمایلات عالی و خوب و هم دارای تمایلات زشت و بد است، از اینرو انسان آگاه بر فجور و تقوا و قادر به تشخیص آنهاست. بنا بر دیدگاه اسلام این جنبههای مثبت ومنفی وجود انسان، عواملی هستند کهمحیط، والدین و فرهنگ نقشی در ایجاد آنها ندارد و خداوند انسان را با این زمینههای ذاتی خلق نموده است. این دیدگاه مکتب اسلام درباره طبیعت و ماهیت انسان که علاوه بر تمایلات حیوانی برای انسان قائل به تمایلات عالی و خوب نیز است تاثیر زیادی در انتخاب نوع و سبک زندگی ما داشته است؛ مثلا همین نگرش باعث شده که در سبک زندگی ما مساله حجاببرای سلامت و امنیت اجتماعی ما دارای اهمیت و ضرورت غیر قابل انکار باشد. و در مقابل برخی امور زشت و ناپسند شمرده شوند