سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مجید فدایی – دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله – پژوهشکده طب نظامی
داوود مشکانی – دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله – پژوهشکده طب نظامی

چکیده:

مقدمه : تاریخ و گذشت زمان نشان داده است که حوادث غیر مترقبه و جنگ جزء لاینفـک زنـدگی بـشری اسـت کـه میتوانـد صدمات جانی، مالی و اقتصادی گسترده ای را به جوامع بشری وارد سازد . دردهای جسمی و روانـی یکـی از چنـدین مـسائلی است که مصدومین را متاثر میسازد و در بسیاری از مواقع کمبود دارو مسئله مهم و عمده دیگری است که به جمع این مـسائل پیوسته و فشار وارده بر مردم ، گروهای پزشکی و دولت را مضاعف می سازد . شواهد و مستندات علمی بسیاری نشان میدهد که طب سوزنی میتواند در زمینه های مختلفی از جمله تسکین درد به مجروحین کمک نموده و در جهـت کنتـرل بحـران گـامی مثبت بر دارد .
روش : برای اثبات مطالب فوق شواهد و مدارک علمی مرتبط ، از بانکهای علمی Medline and science direct جمع آوری و بیش از ۲۰۰ خلاصه مقاله و مقاله مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . بحث : شواهد علمی نشان می دهد که اگر چه طب سوزنی یک طب سنتی بوده ولی با گذشت زمان بر پایه های علمی مستحکمی استوار گشته است و یکـی از بهتـرین کـاربرد هـای آن کنترل درد میباشد . مقالات بسیار ی دلالت بر این حقیقت دارند که این طب با مکانیسمهای مختلفی از جمله تحریـک گیرنـده های سطحی بدن , سبب تحریک برخی نقاط مغزی شده و ترشح Endorphin ACTH,cortisol و dynorphin, enkephalinرا سبب شود . ترشحات فوق در کاهش درد و التهاب سهیم بوده ومیتوانند سبب کاهش مصرف دارو و هزینه درما ن گردنـد . از آنجائیکه در بحرانهای غیر مترقبه کنترل درد و تامین دارو دو معضل اصلی در مبارزه با بحران بحـساب مـی آینـد ، آمـوزش و بکارگیری این طب میتواند تاثیر مثبتی در مبارزه با بحرانها داشته باشد . نتیجه گیری : با استدلال ها و شواهد موجود میتوان نتیجه گیری کرد که طب سـوزنی میتوانـد سـبب تقلیـل درد مـصدومین وکاهش مصرف مسکن ها گردد و از فشار وارده بر دولت , بیماران و پزشکان در بحرانها بکاهد