مقاله طراحي، روايي و پايايي مقياس منطقه مهار ايمني در كارگران ذوب آهن اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در سلامت كار ايران از صفحه ۱۲ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: طراحي، روايي و پايايي مقياس منطقه مهار ايمني در كارگران ذوب آهن اصفهان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله منطقه مهار ايمني
مقاله مقياس
مقاله روايي
مقاله پايايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عميدي مظاهري مريم
جناب آقای / سرکار خانم: حيدرنيا عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: غفراني پور فضل اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: منطقه مهار ميزاني است كه افراد تصور مي كنند وضعيتي كه در آن زندگي مي كنند تحت كنترل است. منطقه مهار ايمني به كنترل متصور افراد در زمينه ايمني و حوادث مي پردازد. مطالعات نشان داده اند كه منطقه مهار ايمني را مي توان براي پيشبيني رفتار ايمن بكار برد. مطالعه حاضر با هدف طراحي و تعيين روايي و پايايي مقياسي براي سنجش منطقه مهار ايمني انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه ۴۰۰ نفر از كارگران ذوب آهن اصفهان شركت نمودند. پس از انجام مراحل ترجمه مقياس منطقه مهار، سنجش اعتبار علمي با اعتبار صوري، محتويي و سازه و سنجش اعتماد علمي با همساني دروني آلفاي كرونباخ و دوباره سنجي بررسي شد.
يافته ها: تحليل عاملي اكتشافي نشان داد سه مولفه از گويه هاي مقياس استخراج هستند ( داراي مقدار ارزش ويژه بيشتر از يك بودند) و ۶۳٫۵% از واريانس داده ها را تبيين مي كردند. نتايج حاصل از تحليل عاملي تاييدي نيز حاكي از برازش مناسب اطلاعات با ساختار سه مولفه اي بود و گويه هاي مورد نظر به خوبي روي مولفه هاي سه گانه بار شدند و اكثر شاخص هاي تناسب در حد قابل قبول بودند نتيجه پايايي مقياس نيز قابل قبول بود.
نتيجه گيري: در بيشتر مطالعات طراحي مقياس زمان بر و پر هزينه است وجود مقياس هاي معتبر و پايا باعث تسريع روند مطالعات و كاهش هزينه ها و اجتناب از دوباره كاري مي گردد. مقياس مطالعه حاضر مي تواند در پژوهش هاي ايمني و روانشناسي صنعتي مورد استفاده محققان ايراني قرار گيرد.