مقاله طراحي، ساخت و ارزيابي دستگاه فشرده ساز مضاعف براي كاهش حجم بسته هاي علوفه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مهندسي بيوسيستم ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۱۱۱ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: طراحي، ساخت و ارزيابي دستگاه فشرده ساز مضاعف براي كاهش حجم بسته هاي علوفه
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بسته كاه
مقاله بسته يونجه
مقاله دستگاه فشرده ساز مضاعف

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معصومي امين اله
جناب آقای / سرکار خانم: همت عباس
جناب آقای / سرکار خانم: شهريان علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور كاهش فضاي لازم براي انبار كردن و هزينه حمل و نقل بسته هاي علوفه و كاه، تدابيري از جمله فشرده سازي مضاعف بسته هاي علوفه پس از خشك شدن كامل آن توصيه مي شود. در تحقيق حاضر يك دستگاه جهت فشرده سازي مضاعف بسته هاي يونجه و كاه طراحي، ساخته و ارزيابي گرديد. از نرم افزارهاي Solid works و Nastran به ترتيب براي مدل كردن و تحليل تنش اجزا واحدهاي مختلف اين دستگاه استفاده شد. طراحي و ساخت اجزا مختلف سيستم از جمله محفظه فشار، پيستون فشرده كننده و محفظه خروجي دستگاه با توجه به خواص فيزيكي و رئولوژيكي بسته ها انجام شد. تاثير سه سطح فشرده سازي (۳۰، ۴۰ و ۵۰ درصد كرنش اوليه) بر مقدار بازگشت طولي بسته هاي دوباره فشرده شده يونجه و كاه با آزمايش فاكتوريل در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي بررسي شد. تاثير نوع محصول و سطح فشردگي بر مقدار بازگشت طولي بسته ها در داخل كانال آسايش و پس از خروج بسته از دستگاه در سطح احتمال معني دار بود. بسته هاي كاه و يونجه دوباره فشرده شده تا حد %۵۰ كاهش طول، بيشترين بازگشت طولي را داشتند. بنابراين براي دستيابي به يك كاهش طول مورد نظر لازم است كه كرنش اضافه در حين عمل فشرده سازي مجدد اعمال شود تا اين ازدياد طول جبران گردد.