مقاله طراحي، ساخت و ارزيابي سامانه نيمه خودكار اندازه گيري موضعي مقدار محصول يونجه خشك ويژه دستگاه بسته بند علوفه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مهندسي بيوسيستم ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۱۱ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: طراحي، ساخت و ارزيابي سامانه نيمه خودكار اندازه گيري موضعي مقدار محصول يونجه خشك ويژه دستگاه بسته بند علوفه
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سامانه پايش عملکرد گياه زراعي
مقاله بسته بند مکعبي
مقاله کشاورزي دقيق
مقاله چرخش سنج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي ايمان
جناب آقای / سرکار خانم: قضاوي خوراسگاني محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: مينايي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: برقعي علي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اندازه گيري موضعي مقدار محصول (پايش عملكرد محصول) يكي از ضروري ترين گام ها در اجراي كشاورزي دقيق مي باشد كه مورد استفاده آن در تهيه نقشه عملكرد گياه زراعي است. در مورد تهيه نقشه عملكرد گياهان علوفه اي نسبت به گياهان دانه اي، تاكنون مطالعات كمتري انجام شده است، بنابراين در تحقيق حاضر ابزاري براي پايش عملكرد گياه زراعي يونجه خشك روي ماشين بسته بند مكعبي كوچك توسعه يافته است. براي تهيه نقشه عملكرد گياه زراعي دو سري داده مورد نياز است، داده موقعيتي و داده مقدار محصول. در اين تحقيق موقعيت ماشين بسته بند با استفاده از دستگاه مختصات محلي ثبت شد. چون محصول ورودي به ماشين بسته بند مكعبي به صورت تدريجي به بسته در حال تشكيل افزوده مي شود، براي به دست آوردن مقدار محصول، از روش اندازه گيري حجم جزيي محصول يونجه خشك اضافه شده به بسته در حال تشكيل استفاده شد. پس از به دست آمدن داده هاي حجمي، تبديل حجم محصول به جرم با استفاده از دو چگالي صورت گرفت كه عبارتند از چگالي بسته در حال تشكيل و چگالي متوسط بسته هاي كل مزرعه. بر مبناي نتايج به دست آمده، رابطه بين خروجي چرخش سنج هاي استفاده شده در سامانه و تعداد دوران محور چرخش سنج خطي بود (R2>0.998). استفاده از چگالي هر بسته براي تبديل داده هاي حجمي به جرمي در مقايسه با چگالي متوسط كل بسته ها خطاي بخش اندازه گيري مقدار محصول را از۲۲٫۱۲ % به۱٫۷۴ % رساند. خطاي سامانه محاسبه مختصات در اندازه گيري طول از سامانه GPS كمتر بود%۴٫۰۱)  در مقابل (%۱۴٫۲۷٫