مقاله طراحي، ساخت و واسنجي گشتاور سنج با حسگر ليزري به منظور بررسي جريان جرمي علوفه سيلويي در چاپر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۶۹۳ تا ۷۰۳ منتشر شده است.
نام: طراحي، ساخت و واسنجي گشتاور سنج با حسگر ليزري به منظور بررسي جريان جرمي علوفه سيلويي در چاپر
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گشتاورسنج
مقاله حسگر ليزري
مقاله جريان جرمي مواد
مقاله چاپر‏‏
مقاله ذرت علوفه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاه ميرزايي ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: كامگار سعادت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از مهم ترين حلقه هاي تشکيل دهنده زنجيره کشاورزي دقيق تهيه نقشه عملکرد محصول مي باشد. در سال هاي اخير در کشور ما به کشت ذرت توجه خاصي شده است. لذا به دنبال راه کاري براي اندازه گيري و نمايش عملکرد محصول ذرت علوفه اي سيلويي از ميان روش هاي مطالعه شده همچون، استفاده از حسگر ضربه اي در دهانه خروجي چاپر، حسگر جابه جايي سنج غلتک هاي تغذيه، واگن اندازه گيري مداوم مواد خردشده و استفاده از گشتاورسنج ، روش آخر مورد مطالعه و آزمايش قرار گرفت. گشتاورسنج ساخته شده از نوع ميله پيچشي بود که به کمک دو حسگر ليزري مقدار پيچش محور را به صورت پر شدن خانه هاي شمارنده در ميکروکنترولر ثبت مي نمود. سپس تراشه ديگري به منظور همگام نمودن داده ها در انتقال به رايانه در مدار واسط ديجيتالي استفاده شد. براي واسنجي گشتاورسنج مذکور با جريان جرمي مواد در شرايط آزمايشگاهي، ريلي که مقدار مشخص و همگني از مواد را با سرعت مشخص وارد چاپر مي کرد، به کار گرفته شد. آزمايش ها براي سه دبي جرمي ذرت و سه دنده کاري چاپر با سه تکرار انجام شد و رابطه جريان جرمي ذرت و توان ثبت شده براي سه دنده مختلف چاپر شامل دنده هاي ۱، ۲ و ۳ به صورت روابطي خطي به ترتيب با ضرايب هم بستگي۰٫۹۵ (R2) ،  0.98و ۰٫۹۸ به دست آمد.