مقاله طراحي، کلون، بيان و ارزيابي جايگزين هاي سيستئيني مولکول استرپتوکيناز در اندازه هاي کامل و کوتاه شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فيزيولوژي و فارماكولوژي از صفحه ۵۶ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: طراحي، کلون، بيان و ارزيابي جايگزين هاي سيستئيني مولکول استرپتوکيناز در اندازه هاي کامل و کوتاه شده
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استرپتوکيناز
مقاله پگيلاسيون
مقاله موتاسيون زايي
مقاله جايگزين سيستئيني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منزوي نسترن
جناب آقای / سرکار خانم: آقاصادقي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عربي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: معمارنژاديان آرش
جناب آقای / سرکار خانم: سادات سيدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: خان احمد حسين
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي ملانيا
جناب آقای / سرکار خانم: روح وند فرزين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ترومبوز يا انسداد عروق خوني توسط لخته، مي تواند منجر به سکته قلبي و گاهي اوقات مرگ شود. صرف نظر از رفع انسداد به کمک جراحي، تنها درمان موجود تجويز عوامل ترومبوليتيک به منظور از بين بردن لخته است. استرپتوکيناز رايج ترين داروي فيبرينوليتيک براي اين منظور است، اما با اين وجود تجويز آن با مشکلاتي از جمله تحريک سيستم ايمني، نيمه عمر کوتاه دارو و خونريزي همراه مي باشد. پگيلاسيون پروتئين هاي دارويي با واسطه اسيد آمينه سيستئين يک روش نوين کاستن از ايمني زايي دارو و همچنين افزايش پايداري و نيمه عمر آنها است. هدف نهايي اين مطالعه طراحي و ساخت جايگزينهاي سيستئيني استرپتوکيناز کامل و نيز اشکال کوتاه شده آن، که با داشتن اختصاصيت به فيبرين اثرات هموراژيک کمتري دارند، مي باشد.
روش ها: با استفاده از تکنيک موتاسيون زايي در ناحيه دلخواه به کمک PCR موتانتهاي ژنهاي استرپتوکيناز، داراي جايگزيني کدون AGC(سرين) با TGC(سيستئين)، که پروتئين هاي با طول کامل (اسيدهاي آمينه ۴۱۴-۱) و کوتاه شده (اسيدهاي آمينه ۳۸۶-۶۰ و ۳۸۶-۱۴۳) را کد مي کردند ساخته شده و در پلاسميد pET41a کلون شدند. بدنبال القا باکتري هاي ترانسفورم شده E. coli استرپتوکيناز هاي نوترکيب بيان شدند و پروتئين هاي حاصل با انجام وسترن بلات تاييد شده، به روش کروماتوگرافي ميل ترکيبي تخليص شده و در نهايت از نظر فعاليت بيولوژيک مورد ارزيابي قرار گرفتند.
يافته ها: بيان ژنهاي استرپتوکيناز موتانت به خوبي صورت گرفته و پروتئين هاي نوترکيب با اندازه هاي کامل و کوتاه شده به واسطه اتصال به برچسب هيستيديني ناشي از ناقل ژني به راحتي تخليص شدند. عليرغم جايگزيني سرين با سيستئين در جايگاه اسيد آمينه اي ۲۰۸، پروتئين هاي نوترکيب جديد همچنان فعاليت بيولوژيک خود را حفظ کردند.
نتيجه گيري: پروتئين هاي موتانت توليد شده در اين مطالعه امکان انجام فرآيند پگيلاسيون اختصاصي بر روي سيستئين و به اين ترتيب ارتقا فعاليت باليني پروتئين استرپتوکيناز را فراهم مي آورند.