مقاله طراحي اتاقک خنک و تاثير آن بر شاخص تنش گرمايي در موضع کاري کارگران کوره در کارخانه شيمي معدني همدان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه) از صفحه ۲ تا ۷ منتشر شده است.
نام: طراحي اتاقک خنک و تاثير آن بر شاخص تنش گرمايي در موضع کاري کارگران کوره در کارخانه شيمي معدني همدان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش گرمايي
مقاله اتاقک خنک
مقاله کوره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمديان محمود
جناب آقای / سرکار خانم: سپهر پروين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: گرما نوعي انرژي است که در طي فرآيندهاي صنعتي در بسياري از محيط هاي کاري توليد مي شود و کارگراني که به نحوي در مواجهه با گرما هستند ممکن است در معرض تنشهاي ناشي از آن قرار گيرند. هدف از اين مطالعه بررسي تاثير ايجاد اتاقک خنک بر کاهش ميانگين دماي تابشي و شاخص تنش گرمايي براي کارگران در مواجهه با گرما در قسمت کوره بود.
مواد و روش ها: براي تعيين ميزان تنش گرمايي در محيط کار کوره، ميانگين دماي تابشي و شاخص تنش گرمايي در محيط کار تعيين گرديد. سپس يک اتاقک خنک مناسب براي محيط طراحي و ساخته شد. براي مطالعه تاثير اتاقک خنک بر کنترل تنش گرمايي در محيط کار، بطور همزمان ميانگين دماي تابشي و شاخص تنش گرمايي در داخل و خارج اتاقک اندازهگيري و مقايسه شد.
يافته ها: ميانگين دماي تابشي (۴۳٫۸oc) در موضع کاري کارگران زياد و شاخص تنش گرمايي (۲۹٫۵oc) بيش از حد آستانه مجاز توصيه شده بود. با استفاده از عايقهاي دو جداره يک اتاقک خنک طراحي و ساخته شد. اندازهگيري ميانگين گرما در داخل و خارج اتاقک نشان داد که اختلاف معني داري بين ميانگين تنش گرمايي در داخل و خارج اتاقک وجود دارد ۲۲٫۸ oc) در برابر (۲۹٫۶ oc همچنين ميانگين دماي تابشي بطور معني داري در داخل اتاقک کمتر از خارج اتاقک بود (oc28.6 در برابر oc43.8).
استنتاج: کارگران شاغل در قسمت کوره در معرض تنشهاي گرمايي هستند و طراحي اتاقک مناسب يک روش کنترل مهندسي مناسب و قابل انجام براي کاهش تنش گرمايي در محيط کار مورد مطالعه است. اين روش مي تواند براي کنترل چنين محيطهاي کاري که کارگران آنها در معرض تنشهاي گرمايي ناشي از گرماي تابشي و جابجايي هستند مورد استفاده قرار گيرد.