مقاله طراحي استراتژي هاي اصلي پژوهش و توليد علم در گروه فني ـ مهندسي کشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در آموزش عالي ايران از صفحه ۵۹ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: طراحي استراتژي هاي اصلي پژوهش و توليد علم در گروه فني ـ مهندسي کشور
این مقاله دارای ۳۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توليد علم
مقاله گروه فني ـ مهندسي
مقاله فناوري
مقاله توليد دانش
مقاله طراحي استراتژي
مقاله نظام پژوهش و توليد علم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: يمني دوزي سرخابي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: صباغيان زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: فاطمي حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه جايگاه علم و دانش در توسعه و سرآمدي ملي به طور عام و و نقش گروه فني ـ مهندسي در نظام ملي نوآوري به طور خاص، بسيار خطير و حياتي است؛ ازاينرو، ضروري است براي بهرهمندي از توانمندسازي ها و مزيت هاي علم و فناوري، استراتژي هاي ملي پژوهش و توليد علم در گروه فني ـ مهندسي بر اساس تحليل عوامل متغير دروني و بيروني، طراحي و اجرا شود.
در اين مقاله، استراتژي هاي توليد علم در گروه فني ـ مهندسي کشور بر مبناي الگوي عمومي مديريت استراتژيک با تکيه بر مطالعه اسنادي، فراتحليل کيفي مطالعات قبلي و پيمايش، با رويکرد تحليل قوت ها، ضعف ها و فرصت ها و تهديدهاي نظام توليد علم در گروه فني ـ مهندسي، در ۱۴ عنوان اصلي، طراحي شده است. طراحي چشم انداز و اهداف آرماني، بازسازي و سازماندهي مديريت نظام علمي، توسعه توانمندي هاي نرم و سخت نظام علمي، توسعه تعامل با مراکز علمي بين المللي، توسعه کارايي نظام علمي، تقويت ارتباط دانشگاه و صنعت، حمايت از تجاري سازي دستاوردهاي پژوهشي، توسعه نقش بنگاه ها در پژوهش، بخشي از سرفصل استراتژي هايي است که در اين پژوهش، شناسايي و ارايه شده اند. همچنين توسعه سرمايه گذاري هاي مخاطره آميز در فناوري هاي نوين، انتفاع پژوهشگران، تامين استقلال و آزادي علمي، تنظيم مقررات بازرگاني بر پايه توانمندسازي و به کارگيري ظرفيت هاي علمي، تخصيص هدفمند منابع پژوهشي، تعامل با متخصصان ايراني مقيم ساير کشورها، سرفصل ديگري از استراتژي هاي پژوهش و توليد علم در گروه فني ـ مهندسي کشورند که شناسايي و استخراج شده اند.