مقاله طراحي الگوي ارزشيابي برنامه درسي شيمي دوره متوسطه ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهش در برنامه ريزي درسي (دانش و پژوهش در علوم تربيتي-برنامه ريزي درسي) از صفحه ۲۱ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: طراحي الگوي ارزشيابي برنامه درسي شيمي دوره متوسطه ايران
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه درسي شيمي
مقاله ارزشيابي
مقاله الگوهاي ارزشيابي
مقاله ملاكهاي ارزشيابي
مقاله ارزشيابي برنامه درسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناطقي فائزه
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: يارمحمديان محمدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
علم شيمي علاوه بر برخورداري از نقش موثر در كليه شوون زندگي انساني، در رشد اقتصادي و سياسي كشور متكي به منابع طبيعي ايران جايگاه ارزنده اي دارد. از اين رو ارزشيابي وضعيت جاري برنامه درسي شيمي به منظور بررسي ميزان شايستگي و ارزش آن در تامين نيازهاي فردي و اجتماعي كاملا ضروري است.
نتايج مرور منابع در دسترس نشان دهنده تمركز بيشتر پژوهش هاي ارزشيابي موجود بر تعيين ميزان توفيق برنامه ها بوده تا تعيين ارزش آنها و اين وضعيت در ايران به خصوص در ارتباط با درس شيمي كاملا محسوس است. در راستاي پر كردن اين خلا به ويژه ضرورت دستيابي به الگوهاي ارزشيابي مبتني بر شرايط فرهنگي و فلسفي بومي، هدف اين تحقيق تدوين الگوي ارزشيابي برنامه درسي شيمي مناسب براي دوره متوسطه ايران است.
روش پژوهش تفسيري يا به عبارتي بررسي و تحليل نظري است. در اين رابطه از طريق مطالعات تطبيقي – با توجه به ماهيت برنامه درسي شيمي و نيز مباني فلسفي، اعتقادي و خط مشي هاي آموزش و پرورش ايران – وضعيت مطلوب عناصر سازنده برنامه يعني ملاك ها استنباط شد و اساس طراحي الگوي ملاك محور قرار گرفت. اين الگو از نظر شفافيت مفهومي، انطباق با واقعيت، جذابيت ساختاري و از جنبه اقناعي مورد ارزيابي، اصلاح و سرانجام تاييد ۱۰ نفر از متخصصان برنامه ريزي درسي قرار گرفته است.