مقاله طراحي الگوي ارزيابي عملکرد واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي بر اساس شاخص هاي تعالي سازماني با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در رهيافتي نو در مديريت آموزشي از صفحه ۱۰۱ تا ۱۱۶ منتشر شده است.
نام: طراحي الگوي ارزيابي عملکرد واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي بر اساس شاخص هاي تعالي سازماني با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزيابي عملکرد
مقاله تعالي سازماني
مقاله شاخص هاي ارزيابي عملکرد
مقاله شاخص هاي تعالي سازماني
مقاله روش تحليل پوششي داده ها (DEA)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قورچيان نادرقلي
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري پريوش
جناب آقای / سرکار خانم: رهگذر حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش بمنظور تبيين ابعاد و مولفه هاي ارزيابي عملکرد در آموزش عالي و ارايه الگويي مناسب در دانشگاه آزاد اسلامي انجام شده است. روش پژوهش از نوع توصيفي به شيوه پيمايشي مي باشد. بدين ترتيب پس از مطالعه مدل هاي استاندارد بين المللي تعالي سازماني، شاخص هاي مشترک ارزيابي اين مدل ها به روش دلفي استخراج گرديد. عوامل ارزيابي در قالب ۶ شاخص ورودي و ۴ شاخص خروجي با ۶۴ مولفه و در قالب پرسشنامه اي در طيف ليکرت، پس از تعيين روايي و پايايي بر روي ۳۸ واحد دانشگاهي منطقه يک دانشگاه آزاد اسلامي اجرا گرديد، سپس داده ها بر اساس روش هاي تحليل پوششي داده ها مورد تحليل قرارگرفتند؛ نتايج نشان داد که برخي از واحدهاي دانشگاه آزاد منطقه يک کارا و برخي ديگر ناکارا هستند؛ همچنين، براي تعيين اولويت بندي واحدهاي کارا نيز از روش اندرسون و پيترسون استفاده شد و در نهايت، با روش ساخت واحد مجازي و مجموعه مرجع، نقاط بهبود پذير واحدهاي ناکارا شناسايي و پيشنهادهاي لازم جهت کارايي آن ها ارايه شد.